អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រកម្ពុជា

គេហទំព័រ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ អ្នករចនា

គេហទំព័រនិងអ្នកឯកទេសជំនាញកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ខេមបូឌា Webmaster គឺជាភ្នាក់ងារគេហទំព័រដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជា។ យើង ជំនាញ ក្នុងការបង្កើតទំនើប គេហទំព័រ និង កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដែលបង្កើតការលក់និងបង្កើនការចូលរួម។

0
1

ដំណោះស្រាយរចនាគេហទំព័រ

ការមានគេហទំព័រគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការបង្កើនវត្តមាននៅលើអ៊ីនធឺណិត។ មិនថាអ្នកកំពុងធ្វើ SEO ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬផ្សព្វផ្សាយខ្លួនអ្នកនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេអ្នកនឹងព្យាយាមជំរុញចរាចរណ៍ទៅកាន់ទំព័រលក់ឬការកក់របស់អ្នក។

Empty Frame

រចនា​កេ​ហ៍​ទំព័រ

0
2

ដំណោះស្រាយកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់របស់យើងអាចបង្កើតកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណេតដោយផ្អែកលើមាតិកាគេហទំព័ររបស់អ្នក។ យើងបង្កើតកម្មវិធីដែលភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័ររបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ធ្វើឱ្យមាតិកាងាយស្រួលគ្រប់គ្រងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

Empty Frame

កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

0
3

ដំណោះស្រាយផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិត

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេតគឺជាជំហានសំខាន់បំផុតដើម្បីឱ្យពិភពលោកដឹងអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ គេហទំព័រនិងកម្មវិធីគឺជាឧបករណ៍ដែលត្រូវការការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីនាំចរាចរចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតការលក់។

Empty Frame

ការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិត