របៀប Add New Blog Post

Published on September 5, 2023

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

ដើម្បី Add New Blog Post ត្រូវៈ

  1. ចុចលើ Add New Blog Post ប៊ូតុង នៅលើ Website Tool
  2. បញ្ចូលចំណងជើង នៅក្នុង Add title
  3. បញ្ចូលអត្ថបទ នៅក្នុង Paragraph
  4. កំណត់ រូបភាពនៅ ក្នុង Feature Image លើ​ Side bar ខាងស្តាំ ផ្នែកខាងក្រោម
  5. ចុចលើ​ Set feature image – ជ្រើសរើសរូបភាព​ – ចុច Set feature image
  6. ចុច Publish

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀប ដំណើរការ ឬ បិទដំណើរការ Maintenance Mode

Maintenance Mode នៃ Website ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ វេបសាយនៅក្នុងការរង់ចាំ ដែល Visitor មិនអាច Access បាន។ គេធ្វើរបៀបនេះក្នុងករណី វេបសាយមិនទាន់ដំណើរការបាន...

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀបកែប្រែ ព័ត៌មាន Social Link នៅក្នុង Footer

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប Login ចូល Admin Dashboard

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ Dashboard

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477