របៀប Login ចូល Admin Dashboard

Published on September 5, 2023

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ Dashboard

Login to Admin Dashboard

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

របៀប Login ចូល Dashboard នៃវេបសាយ

  1. ចូលក្នុង browser វាយបញ្ចូល​ domain-name.com/wp-admin រួច Enter

Ex: https://domain-name.com/wp-admin/

  1. បន្ទាប់មក បញ្ចូល Username & Password រួច Enter
  2. បន្ទាប់មកអ្នកនិង ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង Dashboard និង ផ្ទាំង Smart Website Tool ដែលយើងបានរៀបចំ (ដូចរូបខាងក្រោម)

 

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀប Add New Blog Post

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប Add New Tour

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប Login ចូល Admin Dashboard

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ Dashboard

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477