ការ Add New Product

Published on September 6, 2023

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ ចូល ឬ កែប្រែផ្នេកផ្សេងៗ នៅក្នុងគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

ដើម្បី Add New Product របស់អ្នកចូលក្នុង វេបសាយ៖

1. ចុចលើ Dashboard
2. ចុចលើ Product បន្ទាប់មក ចុចលើ Add New (ដូចរូប)

 

3. បញ្ចូលឈ្មោះ Product នៅក្នុង Product name fill
4. បញ្ចូល Product Description នៅផ្នែកខាងក្រោម Product name
5. បញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុង Product data

 

 

a. General: កំណត់តម្លៃ
+ Regular Price($): តម្លៃដើម
+ Sale Price($): តម្លៃបន្ទាប់ពី Discount ហើយ(មិនដាក់ក៏បាន)
b. Inventory: កំណត់លើ SKU, Stock management, Stock status (instock or out of stock,…)
c. Shipping: ការកំនត់លើ Product Weight, Product Dimension & Shipping Class…
d. Link Product: កំណត់ ឬ select product ស្រដៀងគ្នាមកបង្ហាញ
e. Attribute: ជាការកំណត់ក្នុងការបង្ហាញ Specification របស់ Product ដូចជា ទំហំ ព័ណ៌ … ជាដើម

 

6. បញ្ចូល Product Short Description
7. កំណង់ Product Image ដោយចុចលើ set product image(side menu ខាងស្តាំ)
8. កំណត់ Gallery product image ដោយចុចលើ add product gallery image(side menu ខាងស្តាំ)

9. Select product categories
10. ចុចលើ ប៊ូតុង Publish ដើម្បី Save (side menu ខាងស្តាំ)

 

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀប Add New Tour

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
ការ Add New Product

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ ចូល ឬ កែប្រែផ្នេកផ្សេងៗ នៅក្នុងគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប Add New Blog Post

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477