របៀបកែប្រែ Colors, Fonts

Published on September 5, 2023

ប៊ូតុងនេះ ជាការចូលកំណត់ Style លើគេហទំព័រទាំងមូល។ នេះមានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរ Colors ឬ Fonts នោះ Color & Font អក្សរលើគេហទំព័រ ទាំងមូលនិង ត្រូវផ្លាស់ប្តូរដែរ

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

ប៊ូតុងនេះ ជាការចូលកំណត់ Style លើគេហទំព័រទាំងមូល។ នេះមានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរ Colors ឬ Fonts នោះ Color & Font អក្សរលើគេហទំព័រ ទាំងមូលនិង ត្រូវផ្លាស់ប្តូរដែរ។

ដើម្បី Update Color ត្រូវ៖

  1. ចុចលើ ប៊ូតុង Edit Colors, Fonts នៅលើ Website Tool
  2. ចុចលើ Tab Global Colors នៅលើគេ
  3. ចុចលើ ផ្ទាំងពណ៌ ៤ ជ្រុង ណាមួយដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរ

ចំណាំ៖ Primary, Secondary, Text & Accent Color គឺជាពណ៌សំខាន់ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង វេបសាយ។

  1. ដៅលើពណ៌ដែលចង់បាន
  2. បន្ទាប់ពីកំណត់ហើយ ចុចលើ ប៊ូតុង Update ផ្នែកខាងក្រោម។

ដើម្បី Update Font ត្រូវ៖

  1. ចុចលើ ប៊ូតុង Edit Colors, Fonts នៅលើ Website Tool
  2. ចុចលើ Tab Global Font
  3. ចុចលើ រូបខ្មៅដៃតូច ណាមួយដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរ

ចំណាំ៖ Primary, Secondary, Text & Accent Font គឺជា Font សំខាន់ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង វេបសាយ។

  1. ចុចលើប៊ូតុង Family ដើម្បីជ្រើសរើស Font
  2. បន្ទាប់ពីកំណត់ Font ហើយ ចុចលើ ប៊ូតុង Update ផ្នែកខាងក្រោម។

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀបកែប្រែ ព័ត៌មាន Social Link នៅក្នុង Footer

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀបកែប្រែ Colors, Fonts

ប៊ូតុងនេះ ជាការចូលកំណត់ Style លើគេហទំព័រទាំងមូល។ នេះមានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរ Colors ឬ Fonts នោះ Color...

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប Add New Blog Post

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477