របៀប ដំណើរការ ឬ បិទដំណើរការ Maintenance Mode

Published on September 5, 2023

Maintenance Mode នៃ Website ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ វេបសាយនៅក្នុងការរង់ចាំ ដែល Visitor មិនអាច Access បាន។ គេធ្វើរបៀបនេះក្នុងករណី វេបសាយមិនទាន់ដំណើរការបាន ពេញលេញ ឬ កំពុងជួសជុលផ្នែកណាមួយនៃវេបសាយ ដោយមិនចង់បង្ហាញវេបសាយទៅកាន់ Visitor។

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

Maintenance Mode នៃ Website ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ វេបសាយនៅក្នុងការរង់ចាំ ដែល Visitor មិនអាច Access បាន។ គេធ្វើរបៀបនេះក្នុងករណី វេបសាយមិនទាន់ដំណើរការបាន ពេញលេញ ឬ កំពុងជួសជុលផ្នែកណាមួយនៃវេបសាយ ដោយមិនចង់បង្ហាញវេបសាយទៅកាន់ Visitor។

ដើម្បី កំណត់វេបសាយនៅក្នុង Maintenance Mode ត្រូវៈ

  1. ចុចលើ ប៊ូតុង Enable / Disable Maintenance នៅលើ Website Tool
  2. លើផ្ទាំង Maintenance Mode ចុចលើ ប៊ូតុង Choose mode អ្នកនិងឃើញមាន 3 ជំរើស សូមជ្រើសរើសយក Maintenance
  3. បន្ទាប់មកចុច ប៊ូតុង Save change

 

ដើម្បី ដោះ Maintenance Mode ត្រូវៈ

  1. ចុចលើ ប៊ូតុង Enable / Disable Maintenance នៅលើ Website Tool​ ដដែល
  2. លើផ្ទាំង Maintenance Mode ចុចលើ ប៊ូតុង Choose mode ហើយ​ ជ្រើសរើសយក Disable
  3. បន្ទាប់មកចុច ប៊ូតុង Save change

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀប Login ចូល Admin Dashboard

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ Dashboard

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
Smart Website Tools

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ Dashboard ស្រាប់. អ្នកអានចូលទៅ Update...

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀបកែប្រែ ព័ត៌មាន Social Link នៅក្នុង Footer

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477