របៀបកែប្រែព័ត៌មាននៅក្នុង Footer

Published on September 5, 2023

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

ដើម្បីកែប្រែ ព័ត៌មាននៅក្នុង Footer ដូចជា Address or contact info ត្រូវ៖

  1. ចុចលើប៊ូតុង Edit Header / Footer នៅក្នុង Website Tool
  2. ដាក់ Mouse hover លើ Footer tab ហើយ Click លើ edit with elementor
  3. ចុចលើ Address info
  4. ធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានទាំងនោះនៅក្នុង Text Editor ផ្នែកខាងឆ្វេង
  5. បន្ទាប់ពីធ្វើការកែប្រែព័ត៌មានហើយ ចុចលើ ប៊ូតុង Update ផ្នែកខាងក្រោម។

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
How to Edit your Website

https://www.youtube.com/watch?v=ILFAIrST-34 Connect to the WordPress dashboard Click on the section Pages>All Pages...

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
ការ Add New Product

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ ចូល ឬ កែប្រែផ្នេកផ្សេងៗ នៅក្នុងគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប Upload Media រូបភាព ឬ ឯកសារ

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477