របៀប កែប្រែ Menu

Published on September 5, 2023

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

ដើម្បី Edit Menu ត្រូវៈ

  1. ចុចលើ ប៊ូតុង Edit Menu ប៊ូតុង នៅលើ Website Tool
  2. ជ្រើសរើស Menu ដែលចង់ Edit នៅក្នុងប៊ូតុង Select menu to edit => ចុចលើ Select
  3. បន្ទាប់មកអ្នកអាចធ្វើការ កំណត់ Page មួយណានៅមុខគេបានដោយគ្រាន់តែ យក Mouse ដាក់លើ Page ដែលចង់កំណត់ ចុចអោយជាប់ ហើយអូសទៅកន្លែងដែលចង់កំណត់
  4. ចុចលើប៊ូតុង Save Menu

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀប Add New Blog Post

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប ដំណើរការ ឬ បិទដំណើរការ Maintenance Mode

Maintenance Mode នៃ Website ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ វេបសាយនៅក្នុងការរង់ចាំ ដែល Visitor មិនអាច Access បាន។ គេធ្វើរបៀបនេះក្នុងករណី វេបសាយមិនទាន់ដំណើរការបាន...

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប Login ចូល Admin Dashboard

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ Dashboard

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477