របៀបកែប្រែ ព័ត៌មាន Social Link នៅក្នុង Footer

Published on September 5, 2023

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

ដើម្បីកែប្រែ ព័ត៌មាន Social Link នៅក្នុង Footer ត្រូវ៖

  1. ចុចលើប៊ូតុង Edit Header/Footer នៅក្នុង Website Tool
  2. ដាក់ Mouse hover លើ Footer tab ហើយ Click លើ edit with elementor
  3. ចុចលើ Social icon
  4. ធ្វើការកែប្រែព័ត៌មាន ឬបន្ថែម Social Link នៅក្នុងផ្ទាំង Social icons ទាំងនោះនៅក្នុង Tab ផ្នែកខាងឆ្វេង
    1. ដើម្បីលុប Social link ចុចលើសញ្ញាខ្វែង
    2. ដើម្បីបន្ថែមចុចលើ ប៊ូតុង ADD ITEMS => ចុចលើផ្ទាំង icon ដើម្បី ផ្លាស់ប្តូរ icon => ចុចលើ All icon Tab ផ្នែកខាងឆ្វេង​=> ជ្រើសរើស Icon ដែលចង់បាន​=> ចុចលើ INSERT
    3. ដាក់ Social Link នោះនៅក្នុងប្រអប់ link ខាងក្រោមរូប Icon

បន្ទាប់មក ចុចលើ ប៊ូតុង Update ផ្នែកខាងក្រោម។

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀប Login ចូល Admin Dashboard

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ ដែលវាត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ Dashboard

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀបកែប្រែ ព័ត៌មាន Social Link នៅក្នុង Footer

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប Add New Tour

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477