របៀប Add New Tour

Published on September 5, 2023

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

ដើម្បី Add New Tour ត្រូវៈ

  1. ចុចលើ Add New Tour ប៊ូតុង នៅលើ Website Tool
  2. ចុចលើ Add New ប៊ូតុង នៅផ្នែកខាងលើ
  3. កំណត់ Title Tour នៅក្នុង add tour fill
  4. បញ្ចូលអត្ថបទនៅក្នុង Paragraph
  5. បញ្ចូលព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុង Highlights, Inclusions, Exclusions, Additional Information
  6. បញ្ចូលរូបភាពគោល នៃ Tour នៅលើ Sitebar ខាងស្តាំផ្នែកខាងក្រោម (Feature image for this tour) ដោយចុចលើ Set Feature Image for this tour => ជ្រើសរើសរូបភាពដែលចង់កំណត់ => ចុចលើ ប៊ូតុង Set feature image for this tour
  7. ចុចលើប៊ូតុង Publish

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀបកែប្រែ ព័ត៌មាន Social Link នៅក្នុង Footer

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
ការ Add New Product

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ ចូល ឬ កែប្រែផ្នេកផ្សេងៗ នៅក្នុងគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀបកែប្រែព័ត៌មាននៅក្នុង Footer

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477