របៀប Upload Media រូបភាព ឬ ឯកសារ

Published on September 5, 2023

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងក្រោមៈ

ដើម្បី អាប់ឡូតរូបភាព ឬ ឯកសារ ត្រូវៈ

  1. ចុចលើ ប៊ូតុង Upload Media នៅលើ Website Tool
  2. ចុចលើ Add New ប៊ុតុង នៅផ្នែកខាងលើ
  3. ចុចលើ Select Files
  4. ជ្រើសរើស​រូបភាពដែលចង់ Upload ដែលមានលើ Device របស់អ្នក
  5. ចុចលើ ប៊ូតុង Open

មាតិការ

អត្ថបទទាក់ទង

Post Image Placeholder
របៀប Add New Tour

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
របៀប កែប្រែ Menu

Smart Website Tool បង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ Access ចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔
Post Image Placeholder
ការ Add New Product

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុងការ ចូល ឬ កែប្រែផ្នេកផ្សេងៗ នៅក្នុងគេហទំព័រដោយមិនចំណាយពេលយូរ

អានអត្ថបទពេញ ➔

បង្កើតវេបសាយ​ អាជីវកម្ម

250$

+855-(0)-85-328-477